www.flp.bg Вход Включи се
БЪЛГАРИЯ
 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 
Този уеб сайт е достъпен за Вас напълно безплатно!

Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД поддържа този уеб сайт с цел подобряване на обмена на информация със своите дистрибутори, както и за улесняване при поръчка на продукти от офиса на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се постараем да ги отстраним.

Следните условия са условията на споразумението между вас и Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързан от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Чрез използването на уеб сайта www.flp.bg, вие се съгласявате с нашата Политика за използване на бисквитки, както и с Политиката за защита на личните данни. При неприемане на тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Съдържанието на този уеб сайт е под защитата на действащото законодателство за авторските права. Всички материали са предназначени само за Ваша лична информация. Използването им извън този смисъл, особено за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на уеб сайта, включително но не само:
  • да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра без разрешение за достъп;
  • да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна авторизация;
  • да се опитват да се намесват с услуги, предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията;
  • да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на уеб сайта.
Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждане под гражданска или криминална отговорност.

Моля, не разрешавайте на други лица да ползват Вашия номер за достъп.

Авторските права върху текстовете и графичните елементи на този уеб сайт и средата за дистрибутори, както и върху графичното им оформление не могат да бъдат използвани без писмено съгласие на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД.

Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД поема задължението да не разпространява материали, обект на закрила от Закона за защита на авторското право и сродните му права (текстове, оформления, графични елементи и др.), без изрично съгласие за това на притежателя на тези права.


Отказ от отговорност
 
Доколкото е позволено от приложимия закон, Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД, както и неговите контрагенти, при никакви обстоятелства не носят отговорност за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този уеб сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уеб сайта.

Този уеб сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този уеб сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.


Информация за поръчки по интернет
 
Използването на този електронен магазин е достъпно само за регистрираните дистрибутори, на база сключения дистрибуторски договор с Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД. Дистрибуторите извършват дейност като независими контрагенти в областта на търговията на дребно и не са служители или представители на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД. Доставката е възможна само и единствено при регистрирани дистрибутори, които не са потребители по смисъла на ЗЗП (Закон за Защита на Потребителите).

Регистрираните дистрибутори ползват своя дистрибуторски номер за достъп до частта, предназначена за дистрибутори на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД. Моля, не разрешавайте на други лица да ползват Вашия номер за достъп.

Всички продукти на уеб сайта, приемащи се през устата са добавки към храната и не са лекарствени средства и не са с лечебно предназначение и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства и не носи отговорност за психически или физически вреди, настъпили след употребата им като такива. Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите.

Бременни жени, кърмещи майки и деца под 18 години задължително да се консултират с лекар или специалист преди да употребяват предлаганите продукти. Ако приемате лекарства или страдате от заболяване задължително се консултирайте с лекар или специалист преди употреба на предлаганите продукти. Предлаганите добавки към храната не са заместител на разнообразното хранене. Не превишавайте препоръчителната дневна доза и съхранявайте на място недостъпно за малки деца.

Изпратената поръчка се проверява и приема в офиса на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД, като копие от нея се изпраща на посочения от дистрибутора еmail, във формата за заявка. За да обработим и изпратим вашата заявка с поръчаните от вас продукти и материали в рамките на деня, трябва да получим вашата поръчка и потвърждение за плащането й до 14.00 часа. Заявките и/или плащанията за тях, получени след този час, ще бъдат обработвани и изпращани на следващия работен ден. Справка за състоянието на поръчката може да се направи на телефоните на офиса на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД.

Окончателно оформената поръчка може да бъде получена от дистрибутора лично или от упълномощен от него представител в офиса на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД или да бъде изпратена чрез куриерска служба.

В случай на изпращане на доставката по куриер, съдържанието на цялата доставка се проверява от служител на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД, а при получаването на доставката от Ваш упълномощен представител, тя се проверява от същия. След момента на получаване на продуктите от страна на куриера или упълномощения представител, Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД не поема отговорност за каквито и да е последващи, специални щети или загуби (включително загуба на приход, печалба, пазари, репутация, използване на съдържание или пропускане на възможност) или други косвени щети, възникнали от загуба, забавяне, неправилно съхраняване, неправилно (погрешно) доставяне или недоставяне на Вашата заявка и продукти.

При несъответствие на дължимата сума и данните за вносител на сумата в електронната форма за заявка и информацията за превода, получена от банката, поръчката няма да бъде приета за обработване.

 
Промяна на цени на стоки
 
Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД си запазва правото да променя цените, обявени в уеб сайта по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на ползващите го. Дистрибуторът е длъжен да заплати цената, която е била актуална при подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на уеб сайта, си запазваме правото да откажем изпълнението на поръчката и не дължим обезщетение по никакъв начин на дистрибутора, освен да възстановим платените суми, ако има такива.

Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД полага максимални усилия да поддържа уеб сайта на високо качествено ниво, но не е отговорен за резултатите от грешките и дефектите, които могат да съществуват в него, както и за евентуалните загуби или пропуснати ползи в резултат на тези несъответствия. Вие не трябва да приемате предварително, че сайтът е "чист" от грешки, нито пък че ще бъде винаги подходящ и отговарящ на конкретната Ви цел в момента на използването му.

Нашият уеб сайт предлага препратки към други интернет страници и документи, разположени из цялата Световна мрежа. Въпреки че включването на нови хипервръзки се контролира за основателност, Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД не може да упражнява никакъв контрол върху самите интернет страници и външна информация. Поради това уеб сайтът не гарантира по никакъв начин, че тези интернет страници и информация са точни, актуални, съдържателни, изчерпателни и качествени, нито пък че ще намерите нужната Ви или предварително обявена информация на тези страници.

Включването на връзки към материали от този уеб сайт във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД.

За контакти, разрешения и допълнителна информация, моля, пишете на адрес: flpb@flp.bg

Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД запазва правото си да прекратява, допълва и променя предлаганите услуги. Съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД има право по всяко време да преразглежда тези условия, чрез обновяването им. Използвайки този уеб сайт и интернет вие се съгласявате, че ще бъдете обвързан от всички така направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия, с които сте обвързан.

Приложимо право е законодателството на Репулика България. Всички спорове относно тези условия или във връзка с тяхното нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението им, както и всички въпроси, неуредени в тях, се решават на територията на Република България.

© FLPB 2005 All rights reserved.
 

  www.iasc.org www.iasc.org