Онлайн регистрация на собствен Форевър бизнес
Благодарим ви за проявения интерес и желанието да станете собственик на Форевър бизнес!
За да се присъедините към нас, най-напред трябва внимателно да се запознаете с условията на споразумението, което предстои да сключите с Форевър Ливинг Продъктс България.
Условия на споразумението за регистрация като собственик на Форевър бизнес
(в случай че молбата ми бъде одобрена)
 1. Действам от свое име като физическо лице и съм навършил 18 години.
 2. Подписвайки настоящата молба и след като тя бъде одобрена от Форевър България, аз ставам ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН КЛИЕНТ. Преференциалният клиент има право да купува продукти с 5% отстъпка от препоръчителните цени за продажба. След като направя лични поръчки на обща стойност поне две (2) бонусни точки в рамките на два (2) последователни календарни месеца в една самостоятелна оперативна зона, ще стана собственик на Форевър бизнес (СФБ), изпълнил условията за пазаруване по цени на едро, и ще ползвам съответните привилегии.
 3. Настоящото споразумение между мен и „Форевър Ливинг Продъктс България“ ЕООД („Форевър България“) е обвързващо от момента на неговото получаване и одобряване от Форевър България. Потвърждавам, че сам(а) съм избрал(а) спонсора си, или такъв ми е бил определен и го приемам. Удостоверявам, че до настоящия момент не съм се регистрирал(а) като СФБ на Форевър в тази или друга държава.
 4. Извършвам дейност като независим контрагент в областта на директните продажби, което означава, че не съм и нямам право да наричам себе си служител или представител на Форевър България. Задължавам се да спазвам българското законодателство, включително, но не само, изискванията за лицензиране, данъчно облагане, здравно и социално осигуряване. Известно ми е, че доходите ми се основават на извършената продажба и препоръка на продукти, а не на броя хора, които спонсорирам, количеството работни часове или на случайността. Форевър България няма задължение за удържане на данъци, освен изрично упоменатите в закона.
 5. Не се изисква първоначална инвестиция под форма на регистрационни или членски такси, поръчка на материали или покупка на продукти на стойност различна от минималната, валидна за всички заявки. Всички мои покупки трябва да бъдат в разумни количества предвид продажбите ми.
 6. Запознах се с последния вариант на Фирмената политика и кодекса за професионално поведение, възприети от Форевър Ливинг Продъктс („Форевър“). Съгласявам се, че настоящият документ, Фирмената политика и кодекса за професионално поведение заедно представляват споразумение между мен и Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД и че ще извършвам дейността си в съответствие с правилата и процедурите, изложени в тях и в маркетинговия план на Дружеството. Съгласен съм, че всяко мое действие или бездействие, което води до злоупотреба, заобикаляне или нарушение на тази политика и процедури, включително, но не само, използване на неодобрени печатни и онлайн материали, могат да доведат до временно или окончателно прекратяване на регистрацията ми като СФБ във Форевър България. В допълнение приемам и се съгласявам с условията на споразумението за поверителност и неразкриване на информация, изложени във Фирмената политика.
 7. Приемам, че Форевър България има право да изменя и допълва настоящото споразумение, своята политика, кодекс за професионално поведение, правила и маркетингов план с цел поддържане на гъвкава маркетингова система в съответствие със законовите изисквания и промените в икономическите условия, и се задължавам да осъществявам търговската си дейност в съответствие с тези изменения и допълнения, които се публикуват в месечния информационен бюлетин и в уебсайта на Форевър България (www.flp.bg).
 8. Приемам да представям по подходящ начин продуктите на дружеството и маркетинговия му план. Всички видове реклама, включително, но не само, аудио, видео, печатни материали, съдържание на независими уебсайтове и представяне в социалните мрежи, трябва във всяко едно отношение да отговарят на изискванията на Фирмената политика на Форевър и да се представят за писмено одобрение от упълномощен представител на дружеството, преди публикуването и употребата им.
 9. Всички поръчки за закупуване на продукти трябва да бъдат съпроводени с дебитна/кредитна карта, пари в брой или платежно нареждане, платими на Форевър България за съответната сума, включваща и данъците, ако такива се дължат.
 10. Мога да ПРЕКРАТЯ настоящото споразумение по всяко време. СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ПРЕКРАТЕНО ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ от Форевър България на писменото уведомление. В случай на прекратяване на споразумението от моя страна, всички продукти, които съм закупил от Форевър България през последните 12 месеца и които се намират в мое владение и са годни за продажба, ще бъдат изкупени обратно в съответствие с Фирмената политика и правилата, установени от Форевър.
 11. За времето, през което съм собственик на Форевър бизнес и не нарушавам това споразумение, Форевър България се задължава за извършените от мен продажби да ми изплаща различни бонуси, в съответствие с установеното в маркетинговия план на Форевър.
 12. Настоящото споразумение се сключва с оглед на личността и правата и задълженията по него не могат да бъдат делегирани или прехвърляни, освен в случай на настъпване на смърт, когато правата и задълженията по настоящото споразумение могат да бъдат наследени от лице, което отговаря на изискванията за СФБ.
 13. След като стана собственик на Форевър бизнес, изпълнил условията за пазаруване по цени на едро, и започна да получавам бонуси от мрежата си надолу, ще действам като самоосигуряващо се лице, като ще регистрирам дейността си пред всички компетентни органи, включително, но не само, в регистър БУЛСТАТ. При регистрация в регистър БУЛСТАТ ще представя на Форевър България копие от удостоверението за такава регистрация, както и оригинално подписана декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ. В допълнение, ще представя на Форевър България всякакви декларации и документи, които могат да бъдат от значение за данъчното ми облагане или социалното ми осигуряване и които, съгласно действащото законодателство, следва да представя на платеца на дохода. Задължавам се да заплащам всички данъци (включително авансови данъци), осигуровки и други дължими суми във връзка с дейността ми на СФБ по настоящото споразумение.
 14. Споровете между собственика на Форевър бизнес и Форевър България се уреждат съгласно приложимото законодателство на щата Аризона, САЩ. Споровете се отнасят за разрешаване от Американската арбитражна асоциация за окончателен арбитраж в Марикопа каунти, Аризона, в съответствие с писмените процедури, възприети от ФЛП за разрешаване на спорове.
 15. Известно ми е, че Форевър изисква от собствениците на Форевър бизнес да спазват поведение, отговарящо на най-високите изисквания на морала и честността, и да се ръководят от кодекса за професионално поведение на Форевър. Съгласен съм да спазвам такова поведение и декларирам, че никога не съм бил осъждан за тежко престъпление или обвиняван в извършването на друго престъпление.
 16. Декларирам, че съм съгласен данните, които предоставям на Форевър България, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и използват от Форевър България. Съгласен съм Форевър България да предоставя информация на трети лица при спазване на законовите разпоредби. Запознат съм с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и на поправка на събраните данни. Настоящото да се счита за съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Преди да попълните всички данни в молбата си за регистрация, трябва да въведете своя личен работещ имейл адрес, да се съгласите с гореизложените условия, както и с условията за ползване на уебсайта на Форевър Ливинг Продъктс България.
На въведения от вас тук имейл ще получите съобщение с линк за достъп до електронната бланка, в която ще въведете личните си данни и ще направите първата си поръчка за продукти.
e-mail:
Код: Captcha code
Въведете кода:
Условия за ползване на сайта на ФЛП България
Условия за ползване
© FLPB 2016 All rights reserved.
Message
Потвърждавам Отказвам се